Ankieta

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy absolwenci studiów I stopnia kończący realizację programu studiów , tuż po obronie.

Celem ankiety jest określenie w jakim stopniu Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW przygotowuje studentów do przyszłego życia zawodowego wyposażając ich w wiedzę, umiejętności i określone postawy społeczne.

1. Forma studiów:

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne/zaoczne

2. Studia ukończone:

W okresie przewidzianym regulaminem
W okresie przedłużonym (dłuższym niż 6 semestrów)

ocena w skali od 1 do 5, przy czym 1-ocena najniższa, 5-ocena najwyższa

3. Jak ocenia Pan/i elementy określające program kształcenia w Kolegium

udział przedmiotów ogólnych w programie studiów 5 4 3 2 1
udział przedmiotów kierunkowych w programie studiów 5 4 3 2 1
udział języków obcych w programie studiów 5 4 3 2 1
dostosowanie programów do potrzeb rynku 5 4 3 2 1
oferta praktyk zawodowych 5 4 3 2 1
dostępność kadry nauczającej 5 4 3 2 1
sumienność egzaminowania 5 4 3 2 1
zakres wymagań na egzaminie licencjackim 5 4 3 2 1
kształtowanie postaw społecznych, systemu wartości 5 4 3 2 1

4. Ocena osiągniętych efektów kształcenia

poziom osiągniętych efektów z wiedzy 5 4 3 2 1
stopień rozwijanych w trakcie studiów umiejętności 5 4 3 2 1
zakres kształtowania kompetencji społecznych 5 4 3 2 1

5. Proszę ocenić stopień uzyskanych podczas studiów w Kolegium kompetencji

wiedza ogólnoekonomiczna 5 4 3 2 1
wiedza kierunkowa 5 4 3 2 1
znajomość języków obcych 5 4 3 2 1
umiejętności analityczne 5 4 3 2 1
umiejętności wykorzystania komputera 5 4 3 2 1
umiejętności rozwiązywania problemów 5 4 3 2 1
umiejętności samokształcenia, otwartości na stały rozwój 5 4 3 2 1
umiejętności komunikowania się i współpracy
z osobami z różnych środowisk
5 4 3 2 1

6. Proszę ocenić elementy składowe procesu kształcenia w Kolegium

infrastruktura dydaktyczna uczelni
( sale wykładowe, pracownia komputerowa)
5 4 3 2 1
infrastruktura sportowa uczelni 5 4 3 2 1
zasoby biblioteczne uczelni 5 4 3 2 1
funkcjonowanie sekretariatu studiów 5 4 3 2 1
baza socjalna(Dom studencki, stołówka) 5 4 3 2 1
koła naukowe, organizacje studenckie 5 4 3 2 1
funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia 5 4 3 2 1
możliwość realnego wpływu studentów na dydaktykę,
zarządzanie Filią , na system zapewnienia jakości kształcenia
poprzez przedstawicieli samorządu studenckiego
5 4 3 2 1

7. Proszę wymienić trzy mocne strony Kolegium

8. Proszę wymienić trzy słabe strony Kolegium